JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.


Adatvédelmi tájékoztató LETÖLTÉSE


Adatkezelési tájékoztató
(Hatályos: 2019.01.02 - től)A./ Bevezetés


A K.K.T.L Hungary Klímatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8székhely:H – 2030 Érd, Aszfaltozó u. 69./B, Cégjegyzékszám: 13-09-197559, a továbbiakban a jelen fejezetben: „Adatkezelő”) a jelen adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) ismerteti, hogy hogyan gyűjti, használja, adja át, továbbítja és tárolja ügyfelei személyes adatait. Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Szabályzat megfelel a hatályos adatvédelmi szabályoknak.

Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására annak érdekében, hogy az a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen, ideértve az Adatkezelő szolgáltatásainak megváltozásával kapcsolatos módosításokat is. A jelen Szabályzat változásairól, a változással egyidejűleg tájékoztatjuk az érintetteket a www.kktl.hu honlapon.

Az Adatkezelő az adatvédelmi szabályzatát az alábbi jogszabályok figyelembevételével alkotta meg: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”),
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”)
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény („Direktmarketing tv.”)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”)
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”)
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy. tv.”)
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet („Fgy. NGM rend.”)
- a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet („Klímagáz rend.”)


B./ Fogalmak


„személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;

„érintett” bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

„azonosítható természetes személy”: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

„közös adatkezelő”: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

„adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

„adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„álnevesítés”: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

„cookie”: a cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről) és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is);

„érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

„profilalkotás”: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

„adatvédelmi tisztviselő”: Adatkezelő, különös tekintettel arra, hogy webáruház üzemeltetési tevékenysége olyan adatkezelési műveleteket is foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé (különösen, de nem kizárólagosan figyelembe véve az Adatkezelő ügyfeleinek számát és a webáruházhoz kapcsolódó, az ügyfelek hozzájárulásán alapuló retargeting viselkedési alapú reklámozási, illetve profilalkotási tevékenységet) adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem fogadhat el, feladatai ellátása kapcsán senki nem utasíthatja, feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsájtható el és nem is szankcionálható. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az Adatkezelő igazgatóságának tartozik felelősséggel, azaz véleménye és tanácsai kapcsán közvetlenül a Munkáltató igazgatósága felé jogosult és köteles közvetlenül jelentést tenni.


C./ Az adatkezelésre vonatkozó elvek


a) Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon, a jelen Szabályzatban, ill. az annak mellékletét képező dokumentumokban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli. („jogszerűség, tisztességesség, átláthatóság és célhoz kötöttség elve”).

b) Az adatkezelés az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges mértékre korlátozódik. („adattakarékosság elve”).

c) Az Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek, ennek érdekében Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság elve”).

d) A személyes adatok kezelése csak olyan formában történhet, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság elve”).

e) Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg”)

f) Az Adatkezelő felelős az adatkezelési elvek betartásáért és az elveknek való megfelelés igazolása érdekében az egyes adatkezelési műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezet („elszámoltathatóság elve”).


D./ Adatkezeléssel kapcsolatos információk


Az érintett személyes adatait Adatkezelő az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, az érintett igénybe vevői élményének javítása érdekében kezeli. Adatkezelő az alábbi célokból, illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:

a) a www.kktl.hu oldalon történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során, a K.K.T.L Kft.-vel kötött írásbeli egyedi szerződések kapcsán

b) a hírlevelekre történő feliratkozás során,

c) az Adatkezelő szaküzletiben történő vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során,

d) ügyfélszolgálat, panaszkezelés során

Általános információk az egyes fenti adatkezelések kapcsán:

a) adatkezelő és elérhetőségei: Tar Balázs (székhely: H-2030 Érd, Aszfaltozó u. 69./B, cégjegyzékszám: 13-09-197559, telefon: +36-70/342-9012, e-mail:, info@kktl.hu, webcím: www.kktl.hu);

b) adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Tar Balázs. telefon: +36-70/342-9012;

c) az érintett a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósági jogával is. Az Adatkezelő minden szükséges esetben előzetesen elvégezte, illetve alkalmazza az érdekmérlegelési tesztet, tekintettel van a szükségesség és arányosság követelményére, a fokozatosság elvére, az előzetes tájékoztatás követelményére.

Eladó a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulás alapján Adatfeldolgozókat vesz igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók:

- a futárszolgálatok

- a Webshop honlap üzemeltetője

- számviteli tevékenységet végző cég

- az Eladó munkavállalói

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak, és az Eladó folyamatosan ellenőrzi az adatfeldolgozókat annak érdekében, hogy az érintett személyes adatai biztonságban legyenek. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a tájékoztatóban megadott elérhetőségeken és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein keresztül elérhető az Eladó. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén az Eladóval szemben, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelőségét az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint fordulhat az Eladó székhelye szerinti vagy a saját lakóhelye szerinti törvényszékhez.


E./ Egyes adatkezelésekkel kapcsolatos információk


a) A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja termék és szolgáltatás-értékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, míg a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján, valamint a vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a K.K.T.L. Kft. webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. cím

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

b) A Webshopban történő regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). Az adatkezelés további célja a K.K.T.L. Kft. webáruházában a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, a célozottabb kiszolgálás, a direktmarketing tartalmú megkeresések, valamint tájékoztatás az aktuális információkról, akciós ajánlatokról.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az érintett nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

c) Telepítési tanúsítvánnyal kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az ENSZ Éghajlat Változási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve alapján 2015. február 18. napján hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Klímagáz rendelet alapján minden klímagázzal működő készülék esetén mind az értékesítőnek, mind a végfelhasználónak rendelkeznie kell egy végfelhasználói nyilatkozattal, mely tanúsítja, hogy a készülék telepítését arra képesítést és engedélyt szerzett vállalkozás végzi. A klíma tanúsítvány beszerzéséhez szükséges adatok kezelésének jogalapja az email cím és a telefonszám esetében az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a telepítést igénylő neve és a telepítés helye, amennyiben a telepítést igénylő gazdasági társaság, úgy a képviselő neve, valamint az adatkezelés időtartama tekintetében jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet 22.§-a alapján)

A kezelt adatok köre:

A kezelt adatok köre a telepítést igénylő neve, telepítés helye (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó), amennyiben a telepítést igénylő gazdasági társaság, úgy a képviselő neve, telepítést igénylő e-mail címe, telepítést igénylő telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama:

A Telepítési tanúsítványt az adatkezelő a 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet 22.§-a alapján 5 évig köteles megőrizni.

d) Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján pontjával összhangban az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az érintett igényéhez alkalmazkodva az Adatkezelő szerződéses partnere közreműködésével kiszállítsa az érintett számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. cím

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

e) A jelenlévők között létrejövő, írásbeli szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja termék és szolgáltatás-értékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, míg a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján, valamint a vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a K.K.T.L. Kft. és az Ügyfél között, mint jelenlévők között létrejövő szerződéssel törtnő vásárlás, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, számla kiállítása, a szerződés teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. cím

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni, ugyanígy a számla alapját képező okiratot, szerződést is.

f) Az ügyfélszolgálattal, panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az Adatkezelő az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján köteles panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok kiállítása során megismert személyes adatait 5 évig megőrizni.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő által eladott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése.

A kezelt adatok köre:

Azonosítószám, a panaszos neve, címe, a panaszolt termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama:

A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.

g) Garancia érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az Adatkezelő a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§ (1) bekezdése, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján köteles a bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet felvenni. Az érintett telefonszáma, e-mail címe az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő, mint eladó által értékesített termékekkel kapcsolatos garanciális kötelezettségek teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Termék megnevezése, az érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dátum, aláírás.

Az adatkezelés időtartama:

A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján három év.

h) A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az érintett személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. cím

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

i) A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazodó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. cím

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.


j) Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

Az adatkezelés célja:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

A kezelt adatok köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.


F./ Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban


1.) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog)

2.) Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

3.) Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse. (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog)

4) Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),

5) Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

6) Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja:

- az adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségeit,

- az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,

- a tervezett adatkezelés célját és

- az érintettet törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

A fentiekkel egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek címzetten az adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt:

- az adatkezelés jogalapjáról,

- a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

- a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köréről,

- a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és

- az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

Az adatkezelő ezen fenti kötelezettségének a Jelen adatkezelési tájékoztatóban tesz eleget.

7) A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az adatkezelő a fentieken túl az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli az érintettel:

a) a kezelt személyes adatok forrását,

b) az adatkezelés célját és jogalapját,

c) a kezelt személyes adatok körét,

d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét,

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,

f) az érintettet a törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,

g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és

h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

8) A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

h)Mentesül a fent meghatározott kötelezettség alól az adatkezelő, ha

h)a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy

h)b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Ha az adatkezelő a fent meghatározottak szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő a következő bekezdésben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,

a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára

b) ha a törvényben meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha a törvényben meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de a törvényben foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a törvényben meghatározott időpontig.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. Az a) pontban meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

10) A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

b) a rögzített alapelvekkel ellentétes,

c) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

d) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

e) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

f) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,

g)az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy

h)az Info tv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.


G./ Adatbiztonsági intézkedések


Az adatkezelő a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz. Ezen intézkedések kialakítása és végrehajtása során az adatkezelő figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat. Az adatkezelő ezen intézkedésekkel biztosítja:

a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását,

b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozását,

c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását,

d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozását,

e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,

g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,

h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását,

i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint

j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az adatkezelő megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A digitálisan tárolt személyes adatok biztonsága

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében:

- az adatokkal történő minden hozzáférés nyomon követhetően naplózásra kerül,

- a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik,

- a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

- az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók,

- a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el,

- a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá,

- az adatkezelést végző munkatárs a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rábízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja,

- amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, Adatkezelő a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza, és ezt követeli meg adatfeldolgozóitól is.


H./ Az adatvédelmi incidensek kezelése


Az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére. Ha az adatkezelő a bejelentési kötelezettséget akadályoztatása miatt határidőben nem teljesíti, azt az akadály megszűnését követően haladéktalanul teljesíti, és a bejelentéshez mellékeli a késedelem okait feltáró nyilatkozatát is.

A bejelentési kötelezettség keretei között az adatkezelő:

a) ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek körét és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges mennyiségét,

b) tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatás nyújtására kijelölt más kapcsolattartó nevéről és elérhetőségi adatairól,

c) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és

d) ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett - az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb - intézkedéseket.

Amennyiben valamely információ a bejelentés időpontjában nem áll az adatkezelő rendelkezésére, azzal az adatkezelő a bejelentést annak benyújtását követően utólag - az információ rendelkezésre állásáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul - kiegészíti. Ha az adatvédelmi incidens során olyan adat érintett, amelyet valamely más EGT-állam adatkezelője továbbított az adatkezelő részére, vagy amelyet az adatkezelő más EGT-állam adatkezelője részére továbbított, a meghatározott információkat az adatkezelő ezen EGT-állam adatkezelőjével haladéktalanul közli.


I./ COOKIE-k (Sütik) kezelése:


A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: A webáruház munkamenet sütije. Célja, hogy a webáruház beállításai, illetve a vásárló adatai és kosarának tartalma oldalról oldalra megőrződjön az áruház használatának ideje alatt. Élettartam: Az áruház használatának befejezése, illetve a böngésző bezárása.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en